Logo Just Ink About It

Tattoo Shop Just Ink About It
Repelvoorde 14, 3204EE Spijkenisse
T: 0624560050
E: info@justinkaboutit.nl
I: www.justinkaboutit.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN TATTOO & PIERCING SHOP JUST INK ABOUT IT

 1. . Definities
  1. Tattoo Shop Just Ink About It (verder genoemd: Just Ink About It), gevestigd aan de Repelvoorde 14 te Spijkenisse.
  2. Tatoeage: de handeling bestaande uit het, via intradermale injectie van kleurproducten, op de huid creëren van een permanent en/of duurzaam merkteken, of een permanente en/of duurzame tekening. Een tatoeage is permanent en onomkeerbaar.
  3. Piercing: het doorboren van de opperhuid, slijmvlies, onderliggend weefsel of kraakbeen, om er een siervoorwerp in aan te brengen.
  4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Just Ink About It tot het laten aanbrengen van een Tatoeage of Piercing. Alsmede de natuurlijke persoon die zich door Just Ink About It laat behandelen of aan wie Just Ink About It product en of diensten levert.
  5. Opdrachtnemer: Just Ink About It of elke daartoe gemachtigde medewerker van Just Ink About It. Toepasselijkheid.
 2. . Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van Opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor Opdrachtnemer ingevolgde de wet aansprakelijk is, en Opdrachtgever. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleenschriftelijk en met toestemming van Just Ink About It worden afgeweken.
  2. De Opdrachtgever die een overeenkomst sluit met Just Ink About It en het toestemmingsformulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de geleverde Algemene Voorwaarden.
 3. . Bijzondere Bepalingen
  1. De handelingen uit 1.2 en 1.3 zijn onderworpen aan de hygiënevoorschriften welke door de GGD zijn opgesteld.
  2. De hygiëne voorschriften van de GGD kunnen, indien gewenst, worden ingezien bij Just Ink About It.
  3. De kleurstoffen die voor het tatoeëren worden gebruikt, voldoen aan het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.
  4. Tatoeages en Piercings worden alleen gezet bij personen van resp. 16 en 12 jaar of ouder. Personen tussen 12 en 16 jaar dienen vergezeld te zijn door een wettelijke vertegenwoordiger. Deze dient schriftelijke toestemming te geven voor het zetten van een Tatoeage of Piercing.
 4. . Eigen verantwoordelijkheid
  1. Opdrachten aan Opdrachtnemer worden gegeven voor eigen risico en onder eigen verantwoording van de Opdrachtgever.
  2. Opdrachten worden verstrekt door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier. Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart Opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens welke van belang zijn voor het geven van de opdracht te hebben medegedeeld.
  3. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier geïnformeerd te zijn over mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
  4. Opdrachtgever is bekend met de permanente aard van een Tatoeage en het feit dat de door Just Ink About It aangebrachte Tatoeage nooit volledig en/of cosmetisch aantrekkelijk kan worden verwijderd.
  5. Just Ink About It heeft het recht om Opdrachtgever en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren. Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan Just Ink About It de opdracht weigeren.
 5. . Aansprakelijkheid
  1. Just Ink About It is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het plaatsen van een Tatoeage of Piercing of andere behandeling die onder de opdracht valt, tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzettelijke roekeloosheid of grove schuld van Just Ink About It.
  2. Just Ink About It heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde resultaat te bereiken, maar geeft niet de garantie dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
  3. Just Ink About It is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het door een derde laten verwijderen van een Tatoeage of Piercing welke door Just Ink About It is gezet.
  4. Just Ink About It is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een Tatoeage of Piercing van mensen die na het laten zetten van een Tatoeage of Piercing, op hun besluit om een Tatoeage of Piercing te laten zetten, terug zijn gekomen.
  5. Schadevergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de Opdrachtgever niet direct, althans zo spoedig mogelijk, na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken of verdere schade te voorkomen en wanneer Opdrachtgever niet aanstonds Just Ink About It alle benodigde informatie heeft verschaft.
  6. Just Ink About It behoudt zich het recht voor gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermiddelen om aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever af te weren. Dat geldt voor zowel de eigen aansprakelijkheid als die van zijn medewerkers of eventuele derden waar Just Ink About It op grond van de wet aansprakelijk voor zou zijn.
 6. . Toepasselijk Recht
  1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomsten waarop de ze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen Just Ink About It en Opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer beslecht.